MAI 2017
ptil RNNP 2016
Petroleumstilsynet har offentliggjort årets RNNP-rapport. Tall fra Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) 2016 viser økning i alvorlige hydrokarbonlekkasjer og brønnkontrollhendelser. Storulykkeindikatoren ligger fortsatt på et for høyt nivå. Les mer her.

Barrierer
Petroleumstilsynets barrierenotat er nå oppdatert. Den nye utgaven gir blant annet tydeligere forklaring av hva barrierer er, og utdyper samspillet mellom tekniske, organisatoriske og operasjonelle barriereelementer.

MARS 2017
Skrivekurs
Trondheim Consulting gir kurs i skriftlig kommunikasjon for Tekna. Kurset går på kveldstid 5.4.2017. Det er åpent for Tekna-medlemmer. En velskrevet tekst med korrekt språk er tillitvekkende. Godt språk gir teksten økt troverdighet og bygger et godt omdømme både for ansvarlig utgiver (firma/organisasjon) og for den personen som har forfattet teksten. Kurset vil ta for seg ulike temaer omkring skriving; hvorfor godt språk er viktig, hva som kjennetegner en god tekst, vanlige feil som det er enkelt å unngå m.m.

Ta gjerne kontakt, så kan vi tilpasse et kurs innen et av våre kompetansefelt til deg og din organisasjon.

Utviklingsarbeid
Ta gjerne en kikk på hjemmesiden til Inbario AS, som har et tett samarbeid med Trondheim Consulting. Inbario utvikler en ny løsning for integrert barriere- og risikostyring, erfaringsoverføring med mer. En av fordelene med Inbario er at man i ett IT-verktøy samler flere funksjoner. Til sammenligning er det ikke uvanlig at organisasjoner i sin barriere- og risikostyring bruker flere forskjellige systemer som brukerne må veksle mellom, og med manuell overføring av data mellom systemene.

FEBRUAR 2017
Njord Future – et fint eksempel på et stort, spennende og komplekst prosjekt.

JANUAR 2017
Petroleumstilsynets hovedtema for 2017: Trenden skal snus.

DESEMBER 2016
Trondheim Consulting med i NCE Aquatech Cluster.
24. november var det kick-off for NCE Aquatech Cluster. Norwegian Centres of Expertise-programmet ble etablert for å støtte opp under innovasjon i industrier som viser stor vekst og har et internasjonalt potensial. Organisasjonene bak NCE-programmet er SIVA, Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge. akvARENA blir videreført inn i NCE Aquatech Cluster. Trondheim Consulting ser at også små aktører kan bidra til innovasjon og nyskapning. Rent konkret har vi startet opp vårt InnoAq-prosjekt for utvikling av smarte merder. Hensikten med prosjektet er å utvikle teknologi for å hindre rømming. Prosjektet er i startfasen, og første partner er allerede kommet med. Teknologien vil bli kvalifisert etter DNV-RP-A203 Qualification of New Technology.

NOVEMBER 2016
Trondheim Consulting med i Green Petroleum Cluster.
21. oktober ble klyngen Green Petroleum Cluster stiftet. Trondheim Consulting er med for å bidra til at klyngen fyller sitt formål som er «Stimulere til økt innovasjon, kommersialisering, vekst og internasjonalisering gjennom samspill mellom kunnskapsmiljøer og bedrifter». Vi kan blant annet bidra i kvalifiseringsløp for ny teknologi.

Innovasjon for et sikrere samfunn.
Trondheim Consulting er med som partner i Inbario. Prosjektet går ut på å utvikle et nytt verktøy for integrert styring av risiko og barrierer. Det ligger et potensiale i å forenkle hvordan risiko- og barrierestyring gjøres. Det er også mye å hente på hvordan risiko blir kommunisert på tvers av organisatoriske grensesnitt. Et tredje felt med forbedringspotensial er hvordan utviklingen av risiko og barriertilstand fremover i tid styres. Inbario ble i oktober pitchet på Oslo Innovation Week med løfterike tilbakemeldinger. Inbario bygges opp med en IT-arkitektur som gjør at det ikke skal ligge noen praktiske begrensninger i hvor mange risikoforhold, barrierer og organisatoriske grensesnitt som kan styres. En av utfordringene som Inbario tar mål av seg til å løse er fraværet av sanntidsinformasjon i risiko- og barrierestyringen. For tiden pågår programmering med sikte på å lage en kjørbar testversjon. Inbario er patentsøkt.

OKTOBER 2016
Trondheim Consulting er tatt opp som medlem i næringsklyngen akvARENA.
akvARENA er en unik næringsklynge med utgangspunkt i Midt-Norge, med fokus på teknologiutvikling for oppdrettsnæringen. Klyngen består av teknologiprodusenter, FoU-miljø, havbruksselskaper, finansieringsinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner og organisasjoner. akvARENAs visjon er: «Verdensledende teknologi for bærekraftig oppdrett av fisk». Dette er en visjon som harmonerer godt med Trondheim Consultings kjernevirksomhet som er teknisk sikkerhet, risikostyring og tilstøtende fagområder.

Trondheim Consulting søker erfarne konsulenter for deltakelse i et infrastrukturprosjekt.
Det er ønskelig med minst 15 års erfaring. Alle funksjoner innen ledelse, kontroll og styring av prosjekter er aktuelle. Et utvalg tekniske disipliner er også aktuelle, blant annet ytre miljø. Det er ikke krav om erfaring fra anleggsbransjen – erfaring fra f.eks. EPCI-prosjekter i petroleumssektoren er kvalifiserende. Tilknytning kan skje gjennom prosjektansettelse eller som underleveranse fra eget firma.

SEPTEMBER 2016
Karriere i Trondheim Consulting
Vi har behov for å styrke oss innen en rekke områder. Aktuelle kandidater kan for eksempel være erfarne konsulenter med en etablert portefølje som ser fordeler ved å kunne operere innenfor det kommersielle og legale rammeverket som Trondheim Consulting kan tilby. Mulighetene er mange, og for riktig person kan partnerskap være et alternativ.

AUGUST 2016
forskning.no (Norges Handelshøyskole): Gode oversettere har spesialistkunnskap på linje med den leger og jurister har, fastslår språkforsker i 2008.

JULI 2016
Trondheim Consulting flytter inn i nye lokaler ved Nedre Elvehavn, samlokalisert med Karabin AS.

JUNI 2016
Trondheim Consulting AS på 45 sekunder.

MAI 2016
Petroleumstilsynet: RNNP 2015 – Står sikkerheten ved et veiskille?
Aktuell tjeneste: Teknisk sikkerhet

APRIL 2016
Petroleumstilsynet: 10 spørsmål om sikkerhet 2015-2016
Aktuell tjeneste: Teknisk sikkerhet

MARS 2016
Språkrådet: Engelsk i norske bedrifter går ut over tryggleiken
Aktuell tjeneste: Oversettelse