Prosessikkerhet utgjør sammen med teknisk sikkerhet og HAZOP en trio av tjenester som hører naturlig sammen og hvor det ikke alltid er mulig (eller ønskelig) å trekke klare skiller. Avgjørende for god prosessikkerhet er at man tilstreber at prosessanlegget gis de nødvendige barrierer mot prosessforstyrrelser som kan lede til ulykkeshendelser. Dette vil vanligvis si at det skal være minst to barrierer, at disse er uavhengige, og fungerer ulikt. Ved at det er (minst) to barrierer sikres redundans. Ved at barrierene er uavhengige sikres at ikke fellesfeil slår ut begge barrierene samtidig. Ved at barrierene fungerer ulikt søker man å sikre at hendelser som kan tenkes å slå ut den ene barrieren ikke skal slå ut den andre barrieren.

Vanligvis utformes systemer slik at den barrieren som skal slå inn først, primærbarrieren, er instrumentert. Dersom primærbarrieren feiler skal sekundærbarrieren slå inn. Den er vanligvis mekanisk.

For de fleste anlegg er god prosessikring av avgjørende betydnig for den samlede risiko, særlig for offshoreinstallasjoner hvor sviktende prosessikring kan føre til store og plutselige utslipp av hydrokarboner, med mulighet for påfølgende storulykker som brann, eksplosjon og utslipp til ytre miljø. De viktigste prinsippene for prosessikkerhet finnes beskrevet i ISO 10418.

Videre lesing:
Norsk standard: NS-EN ISO 10418:2003, Petroleums- og naturgassindustri – Produksjonsinstallasjoner til havs – Prosessikringssystemer
NORSOK: P-002, Prosess system design