Trondheim Consulting på 45 sekunder

JULI

Vi vil gjerne introdusere våre tre studentansatte – Aleksandra Jekic, Silje Greidung og Annastina Levik!

Aleksandra skal begynne på 5. året (NTNU) innen informatikk med spesialisering i kunstig intelligens. Hun jobber som utvikler hos TroCo i sommer, der hun er leid ut til Inbario AS. Arbeidet hennes består i å lage en applikasjon som hjelper organisasjoner med mål- og risikostyring.

Silje skal begynne på 4. året (NTNU) innen industriell kjemi og bioteknologi, med spesialisering i prosessteknikk. Hun holder til på kontoret på Sunndalsøra i sommer, og jobber med prosessikkerhet, pålitelighet og utvikling av interne verktøy i blant annet Python.

Annastina skal begynne 3. året (BI) innen økonomi og administrasjon. Hun er fast deltidsansatt i TroCo, hvor hun jobber med likviditetsstyring og ulik bistand i den daglige drift.

Studentansettelser er verdifullt for både studentene og oss. De får bruke teoretisk kunnskap fra studiet i praktiske arbeidsoppgaver, samtidig som de får innblikk i teknisk sikkerhet og innovasjon i næringslivet. Tilbake får vi nyttige bidrag til virksomheten og nye perspektiver inn i prosjekter. Vi legger vekt på å gi Aleksandra, Silje og Annastina spennende og lærerike oppgaver som er kommersielt begrunnet. Vi i TroCo er glade for å ha dere med på laget!

MARS

Vi er glade for å kunne meddele at Trondheim Consulting AS er tatt opp som medlem i PDS forum fra og med 2022. PDS-forum er et industriforum innen instrumenterte sikkerhetssystemer. Forumet administreres av SINTEF og er en videreføring av prosjektet PDS (Pålitelighet av datamaskinbaserte sikkerhetssystemer) som startet i 1986. Både Henrik Sivertsen og Trygve Leinum er fra før aktive deltakere i PDS forum. Trygve deltok første gang i perioden 1989 – 1996 som representant for Hydro U&P. Pålitelighet er del av vår kjernevirksomhet, og PDS forum er den arenaen hvor fagpersoner innen pålitelighet møtes. Vi ser frem til å fortsatt kunne delta aktivt. Deltakere i PDS er operatørselskaper, leverandørselskaper av regulerings- og sikkerhetssystemer, engineeringsselskaper, rådgivningsselskaper, Petroleustilsynet og Sjøfartsdirektoratet.

JANUAR

Trondheim Consulting AS har etablert avdelingskontor på Sunndalsøra. Det nye kontoret vil ha pålitelighetsanalyser, prosessikkerhetsstudier og risikoanalyser som tjenesteområde. Etableringen er et ledd i vår strategiske målsetning om å bli en foretrukket leverandør for å støtte driftsorganisasjoner og integratorer med prosjektering, system-engineering og driftsoptimalisering. Teamet på Sunndalsøra består av Henrik Sivertsen, Frank Aune og Trygve Leinum. Med dette har vi fått 70 år industrierfaring ombord. Neste skritt blir å rekruttere flere yngre krefter til våre to kontorer i Trondheim og på Sunndalsøra. Dette er moro!

Sunndalsøra en sommerdag. Hydro aluminiums fabrikk til venstre. (bilde fra sunndalnaeringspark.no)

JUNI

Innovasjonstalen 2021
2. juni kl 13.30 holdes Innovasjonstalen 2021. På årets arrangement gjøres en SWOT-analyse (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats). Det som gjøres til gjenstand for analyse er omstillingen i norsk næringsliv.

MAI

Befaring og tiltaksvurdering i felt
Trondheim Consulting var nylig på befaring ved BEWIs anlegg på Frøya, hvor det produseres isoporkasser. Kassene brukes blant annet til transport av laks fra oppdrettsanleggene utenfor Frøya. BEWI arbeider kontinuerlig for å heve sikkerhetsnivået. BEWI ønsker et produksjonsanlegg som er bedre rustet ved eventuelle hendelser, og aller helst at hendelser helt avverges. På et sted i anlegget hvor det er identifisert brannrisiko ønsker BEWI å vurdere tekniske tiltak for å ta ned risikoen. Under befaringen ble prosedyrer og anlegg vurdert med sikte på å forstå hva som kan tenkes å forårsake en brann, og hvilke tiltak som vil egne seg. Det ble funnet flere mulige tiltak med utgangspunkt i eliminasjon av brennbart stoff, tennkildekontroll m.m. Et system for inertisering med nitrogen ble identifisert som teknisk gjennomførbart og effektivt. Med en slik tilnærming etableres en sannsynlighetsreduserende barriere som forhindrer at brann i det hele tatt oppstår. Trondheim Consultings misjon er å bistå i risikostyringen hos verdiskapende virksomheter. Kundemassen er dominert av aktører innen olje og gass. Dette ble et fint referanseprosjekt i arbeidet med å bli mer synlig som leverandør til landbasert industri.

Befaring ved BEWIs anlegg på Frøya. Fra venstre Odd Ivar Levik, Johan Ølstørn (BEWI) og Bjørn Olav Naas.

APRIL

Ekstern revisjon etter ISO 9001:2015
Trondheim Consulting har vært gjenstand for ekstern revisjon etter ISO 9001:2015. Revisor sier i sin rapport:

 • Trondheim Consulting was found to have implemented a management system which coveres all main aspects and requirements in ISO 9001:2015.
 • The management in Trondheim Consulting has a high risk awareness in all aspects of customer relations. This covers resource planning, the need for specific competency in projects, delivery evaluations with regards to time and cost and in general all stages of project execution.
 • The management in Trondheim Consulting has documented a structured way to lead and develop the company.

Et kvalitetssystem som er tilpasset virksomheten, er et hensiktsmessig styringsverktøy i det daglige. Det gjør at kritiske aktiviteter blir gjennomført, det gir støtte i risikostyringen, og er til nytte når det gjøres prioriteringer. Å operere i henhold til ISO 9001 er grunnlaget for registreringen i EPIM JQS. Leverandører må på ulike vis kunne demonstrere leveringsevne og kvalitet. Med ISO 9001 i bunnen kan alle lage noe som er konkret og som kan etterleves.

Lovende utsikter for 2021
For tiden er ti konsulenter enten engasjert i prosjekter eller nominert i ulike tilbud. Dette er dels inn mot drift og vedlikehold offshore, og dels mot landbasert industri. Vi har stadig behov for å utvide vårt nettverk av assosierte konsulenter og rådgivere. Vi hører gjerne fra deg som opererer freelance. La oss ta en prat – det er alltid starten på felles suksess.

LEDIGE STILLINGER
For kunde søker vi konsulenter innen:

 • prosess
 • elektro/instrument
 • marine systemer
 • marine strukturer
 • mekanisk/pakke
 • lay-out

Bransje offshore. Lokasjon Trondheim med mulighet for hjemmekontor. Oppstart april/mai 2021. Varighet varierende; 6-12 mnd. Interesserte bes kontakte Odd Ivar Levik på oil@troco.no eller telefon 928 35 305.

MARS

Inbario AS søker CTO
Inbario AS utvikler en web-løsning for risikostyring. Selskapet har patenter, og er inne i sin andre runde med tilskudd fra Innovasjon Norge. De har en kjørbar prototype og et bra team med domenekunnskap. Inbario AS søker nå CTO som kan ta en førende rolle som IT-arkitekt og i oppfølging av ekstern partner for utvikling. Selskapet foretrekker en person som ønsker å bli fullverdig del av gründer-teamet; en som vil gå inn som med-gründer og bli medeier. Stillingen skal inntil videre kunne håndteres gjennom ca. ett dagsverk per uke, og kan derfor kombineres med andre aktiviteter. Trondheim Consulting og Inbario er i allianse, og derfor omtales utlysningen her. Dette er en spennende mulighet! Her er link til utlysning på LinkedIn: https://www.linkedin.com/posts/inbario_we-want-you-risk-management-saas-company-activity-6769590674372214784-g3wx

INBARIO AS

JANUAR

Petroleumstilsynets hovedtema for 2021 er På lag med leverandørene. Dette er en fin synliggjøring og anerkjennelse av leverandørenes betydnig for sikkerheten på norsk sokkel. Les mer her.

JUNI 2020

Innovasjonstalen 2020 gis 17. juni kl 13. Her er nærmere informasjon og link til påmelding.

APRIL/MAI 2020

Risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet – RNNP 2019
RNNP 2019 viser gode resultater – les mer her.

MARS 2020

Har din bedrift søkt SkatteFUNN?

Du har tid på deg frem til 1. september, men kanskje er det ingen grunn til å vente. Søknader sendt inn før 1. mai blir behandlet og besvart før 1. juli.

Hvis din bedrift har kostnader til forskning eller utvikling, bør bedriften vurdere å søke SkatteFUNN (Skattefradrag for Forskning og Utvikling i et Nyskapende Næringsliv). Dersom kriteriene for tildeling er oppfylt, er dette nemlig et tilskudd man alltid får. Det er ingen bevilgningsrammer som legger begrensninger på hvor mange søkere som kan få. SkatteFUNN er en rettighetsbasert skattefradragsordning. Men man må altså søke. Og man må oppfylle noen krav.

Det finnes ingen søknadsfrist i egentlig forstand, men det finnes en garantifrist som er 1. september. Det betyr at hvis det søkes innen den datoen, så er man garantert at søknaden blir behandlet. Søker man senere kan det fortsatt tenkes at søknaden blir behandlet, men man er ikke sikker. Rådet er derfor klart: Søk innen garantifristen. Det er ingen grunn til å haste med å søke tidlig på året for å få fradrag for utgifter på begynnelsen av året. Kostnader for hele året dekkes uansett. Men som nevnt øverst; tidlig søknad og tidlig svar gir forutsigbarhet.

Noen krav til søker – og noe som det ikke er krav om:
• Bedriften må være skattepliktig til Norge
• Bedriften behøver ikke være i skatteposisjon
• Ordningen gjelder for alle næringer og for alle selskapsformer

Bedriften står som søker, og definerer et prosjekt som det søkes støtte til.
• Det gis ikke støtte til vanlig produksjon og drift
• Ulønnet arbeidsinnsats støttes ikke
• Bedriften kan gjøre alt arbeid selv eller det kan utføres av eksterne

Søknadsskjemaet er ikke svært omstendelig, men som søker blir man avkrevd helt konkrete svar.
• Hva er de egentlige FoU-utfordringene?
• Hvilken nytte har bedriften av prosjektet?
• Hva er nytt?

Dette var bare et utvalg punkter. En god søknad er ellers kjennetegnet ved at den forklarer hvordan omsøkt prosjekt oppfyller gitte kriterier. Her som så ofte ellers er det slik at søkeren bør tilstrebe en godt utformet søknad med logisk konstruert tekst og et klart og korrekt språk. Man får innvilget SkatteFUNN selv om bedriften er tilkjent annen offentlig støtte, men dette kan gi seg utslag i avkorting på grunn av de begrensninger som finnes i lovverket. SkatteFUNN er likevel en generøs ordning som bør vurderes av alle bedrifter med kostnader til forskning eller utvikling.

Det har kommet noen endringer og presiseringer det siste året. En viktig endring er at maksimal timesats for egenutført FoU er hevet fra 600 kr til 700 kr. Det har også kommet en klargjøring når det gjelder foretak i økonomiske vanskeligheter.

Videre lesning:
https://www.skattefunn.no/

FEBRUAR 2020

Rammeavtale med Teekay Offshore
Trondheim Consulting har tegnet rammeavtale med Teekay Offshore (https://teekayoffshore.com/) for leveranse av tekniske tjenester. I første omgang skal vi bidra med prosesskompetanse, blant annet mot Petrojarl I som for tiden opererer utenfor Brasil. Teekays FPSO-virksomhet styres fra Trondheim, og for Trondheim Consulting er avtalen en viktig bekreftelse i hjemmemarkedet. Vi takker for tilliten!

Petrojarl I (foto: Teekay)

JANUAR 2020

Trondheim Consulting lanserer sitt ROS-team

I en kompleks verden er det viktigere enn noen gang før å finne sammen og danne allianser. Slik kan små leverandører fremstå samlet, med den leveringsevne som markedet krever. Når Trondheim Consulting nå lanserer sitt ROS-team, er det ut fra en tanke om at dyktige mennesker med komplementære ferdigheter sammen skal kunne utgjøre et interessant alternativ i markedet. Det ligger en klar tanke bak den valgte sammensetningen av teamet. Fire punkter har vært styrende.

 1. Mennesker med grundig skolering og lang praktisk erfaring. Det gir som én av flere fordeler at man evner å være en god analytiker, og samtidig produsere resultater i en form som er nyttig for operasjon og daglig drift.
 2. Geologiske hendelser er en gjenganger når storulykkerisiko på land skal beskrives. Å kunne identifisere geologisk risiko er derfor en opplagt ferdighet som er ROS-team bør ha. Vårt ROS-team besitter professorkompetanse innen geologi, og har nødvendig kunnskap, verktøy og metodikk for å dekke geologisk risiko med den nødvendige grundighet.
 3. Av og til ønsker eieren av ROS-analysen bistand for å kommunisere analysen ut til omgivelsene. Det kan være mange grunner til dette. For eksempel kan det være at ROS-analysen dekker kontroversielle temaer, eller temaer hvor et lokalsamfunn er splittet i synet på hva som er gode løsninger. Kanskje kommer analysen ut med resultater som ikke er intuitive, så resultatene blir utfordret. I ordskiftet som oppstår kan det bli stilt spørsmål ved så vel habilitet som agenda. Det er mange grunner til at en eier av ROS-analysen kan ønske at en ekstern part kommuniserer innholdet ut. At Trondheim Consultings ROS-team har kompetanse innen risikokommunikasjon og krisehåndtering er som det skal være.
 4. Når analyser skal utføres, settes det sammen en gruppe hvor eieren av ROS-analysen bør bidra aktivt. Oppgaven med å lede prosessen og drive den frem, er likevel noe som eieren av ROS-analysen kan ønske å sette ut. Én grunn til dette kan være at arbeidet med ROS-analysen kommer i tillegg til daglig drift – man har kanskje ikke ressurser til å lede arbeidet med ROS-analysen på en god måte; dagene er fulle fra før. Et ROS-team må ha kompetanse innen prosessledelse. Med våre to prosessledere er vi nå representert i både Trondheim og Oslo. 

Takk til alle i teamet som er med på å gjøre dette mulig!

DESEMBER 2019

Trondheim Consulting inngår partneravtale med 6:am!
6:am er en nyopprettet inkubator i Trondheim. 6:am skal styrke det norske økosystemet for nyskaping gjennom å tilby norske selskaper i scaleup-fase, et seks måneders intensivt akseleratorprogram. Formålet med programmet er å forberede selskapene på innhenting av investorkapital, og gjennom dette bidra til å akselerere selskapenes videre ekspansjon. 6:am vil benytte både egne ansatte og sitt nettverk av samarbeidspartnere for å levere programmet.

Parallelt med dette skal Trondheim Consulting opprettholde og videreutvikle relasjoner og leveranser til etablerte industrier. Gjennom 2019 har vi levert sikkerhetsstudier, HAZOP-team og prosesskompetanse til petroleumsnæringen. For 2020 ser det ut til at trenden skal fortsette.

Trondheim Consulting rir altså to hester – en blodtrimma traver og et ivrig føll som vil vokse seg stort. Det skal vi fortsette med. Vi mener kontakten mot etablerte industrier og det virkelige liv, gir de beste forutsetninger for å hjelpe oppstartsbedrifter i gang.

NOVEMBER 2019

Fillgood AS er i farta! En av de tech startups som Trondheim Consulting bistår er Fillgood. De har utviklet et system som fjerner problemet med feilfylling av drivstoff på biler. Det er et mer omfattende problem enn man kanskje skulle tro. Det rapporteres om ca. 15 000 feilfyllinger årlig, med tilhørende forsikringsoppgjør på rundt 150 000 000 kr. Dette er tall bare for Norge. Oppå dette kommer ukjente, men sannsynligvis store, mørketall. Foruten de umiddelbare problemene og kostnadene som følger av feilfylling, ser vi at feilfylling er noe som rammer hele samfunnet gjennom lavere produktivitet og redusert tjenestekvalitet. Det handler også om trafikksikkerhet. Motorstopp (som følge av feilfylling) på landevei og motorvei er farlig. Det er estimert at feilfylling årlig er kilde til 1 800 000 liter farlig avfall bare i Norge. Beredskapskjøretøy – politibiler og ambulanser – fyller også feil, så feilfylling har å gjøre med samfunnssikkerhet og beredskap. Tall fra Storbritannia forteller om daglig feilfylling av drivstoff på politibiler. Men elbilene kommer jo. Ingen tviler på det. Likevel; biler med forbrenningsmotor kommer til å være på veiene lenge fortsatt. Fillgood har et relevant produkt for mange år fremover. Med Fillgood blir feilfylling historie. Fillgood er tilkjent støtte fra Innovasjon Norge og er tatt opp ved universitetsinkubatoren NTNU Accel.

Fillgood var godt synlig på Yrkesbilseminaret 2019. På bildet Trond Gladsø og Roar Søhus under åpningen av seminaret. Yrkesbilseminaret heier på oppstartsbedrifter, og lanserte i år en egen innovasjonsstand hvor blant annet Fillgood var representert.

OKTOBER 2019

SKIE er en greentech oppstartsbedrift i Trondheim. Bedriften utvikler smart, energiproduserende solskjerming. Løsningen øker bygningers evne til å være selvforsynte med energi, og tilbyr en ny dimensjon i høsting av fornybar energi ved å aktivere bygningsfasader. SKIE tilbyr alternativer for både nybygg og for eksisterende bygninger. SKIE er tatt opp av EIT Climate-KIC, som er Europas største privat/offentlige partnerskap for klimainnovasjoner. SKIE har mottatt støtte fra Innovasjon Norge, og er nylig gitt tilsagn på 1 million kroner i støtte fra Forskningsrådet (STUD-ENT). Tilskuddet vil i hovedsak bli brukt til videre produktutvikling. SKIE har avtale med Statkraft og går i gang med sitt første pilotprosjekt i Statkrafts lokaler på Lilleaker i Oslo. Her skal smart solskjerming testes i praksis. Gjennom samarbeidsavtalen som Trondheim Consulting har med universitetsinkubatoren NTNU Accel får vi bidra som rådgivere for SKIE. Det synes vi faktisk at er ordentlig stas! Dette er et bra eksempel på at rådgivning inn mot etablerte industrier er godt forenelig med det å hjelpe oppstartsbedrifter i gang. Vi heier på SKIE!

SEPTEMBER 2019

Trondheim Consulting har tilknyttet seg en rekke assosierte konsulenter og rådgivere. Nylig hadde vi en trivelig samling for dem som har vært med på å holde hjulene i gang første halvår. Leveransene har i hovedsak vært innen prosess, HAZOP og teknisk sikkerhet til operatører på landanlegg og norsk sokkel. Ingen fra ROS-teamet hadde muligheten til å stille denne gangen, men vi får tro at det kommer flere muligheter.

Trondheim Consulting ønsker at tilværelsen som assosiert skal være slik at den alt i alt oppleves som god. Som tjenesteleverandør er vi jo ikke bare avhengig av fornøyde kunder. Vi er også avhengig av at de som faktisk gjør jobben der ute hver dag synes at de har gode rammer rundt tilværelsen. Det betyr blant annet at økonomiske betingelser må være konkurransedyktige, og det må finnes en sosial arena for fellesskap, erfaringsutveksling og nye bekjentskaper.

Glade konsulenter: fra venstre Magne Nordnes (prosess), Ida Julseth Gjerde (prosess), Håkon Olsen (teknisk sikkerhet, HAZOP), Odd Ivar Levik (daglig leder), Knut Iver Aastorp (Kvalitet, HMS).

AUGUST 2019

Har din bedrift søkt SkatteFUNN?
Har din bedrift kostnader til forskning eller utvikling? Da bør bedriften vurdere å søke SkatteFUNN (Skattefradrag for Forskning og Utvikling i et Nyskapende Næringsliv). Dersom kriteriene for tildeling er oppfylt, er dette nemlig et tilskudd man alltid får. Det er ingen bevilgningsrammer som legger begrensninger på hvor mange søkere som kan få. SkatteFUNN er en rettighetsbasert skattefradragsordning. Men man må altså søke. Og man må oppfylle noen krav.

Det finnes ingen søknadsfrist i egentlig forstand, men det finnes en garantifrist som er 1. september. Det betyr at hvis det søkes innen den datoen, så er man garantert at søknaden blir behandlet. Søker man senere kan det fortsatt tenkes at søknaden blir behandlet, men man er ikke sikker. Rådet er derfor klart: Søk innen garantifristen. Det er ingen grunn til å haste med å søke tidlig på året for å få fradrag for utgifter på begynnelsen av året. Kostnader for hele året dekkes uansett.

Noen krav til søker – og noe som det ikke er krav om:
• Bedriften må være skattepliktig til Norge
• Bedriften behøver ikke være i skatteposisjon
• Ordningen gjelder for alle næringer og for alle selskapsformer

Bedriften står som søker, og definerer et prosjekt som det søkes støtte til.
• Det gis ikke støtte til vanlig produksjon og drift
• Ulønnet arbeidsinnsats støttes ikke
• Bedriften kan gjøre alt arbeid selv eller det kan utføres av eksterne

Søknadsskjemaet er ikke svært omstendelig, men som søker blir man avkrevd helt konkrete svar.
• Hva er de egentlige FoU-utfordringene?
• Hvilken nytte har bedriften av prosjektet?
• Hva er nytt?

Dette var bare et utvalg punkter. En god søknad er ellers kjennetegnet ved at den forklarer hvordan omsøkt prosjekt oppfyller gitte kriterier. Her som så ofte ellers er det slik at søkeren bør tilstrebe en godt utformet søknad med logisk konstruert tekst og et klart og korrekt språk. Man får innvilget SkatteFUNN selv om bedriften er tilkjent annen offentlig støtte, men dette kan gi seg utslag i avkorting på grunn av de begrensninger som finnes i lovverket. SkatteFUNN er likevel en generøs ordning som bør vurderes av alle bedrifter med kostnader til forskning eller utvikling.

Videre lesning:
https://www.skattefunn.no/
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/skattefunn/
https://www.innovasjonnorge.no/no/virkemiddelapparatet/skattefunn/

JULI 2019

Første halvår 2019 er lagt bak oss. Viktige aktiviteter har vært sikkerhetsstudier og fasilitering av HAZOP-møter på et av landets anlegg for foredling av naturgass. Parallelt med dette bistår Trondheim Consulting oppstartsbedrifter med innovasjonsprosesser og forretningsutvikling. Porteføljen inkluderer blant annet solenergi, software for risikostyring, og et system som hindrer feilfylling av drivstoff på biler.

Når vi nå går inn i ferietiden skal Trondheim Consulting opprettholde sin korte responstid. Vi bidrar med gode beslutningsunderlag for prosjekter og drift – ferietid eller ikke.

God sommer!

JUNI 2019

Hvorfor har Norge så mange små og mellomstore bedrifter, men bare noen få som vokser seg store? Dette er temaet for Innovasjonstalen 2019.

MAI 2019

Petroleumstilsynet har offentliggjort årets RNNP (Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet). Det er mye positivt å lese. Storulykkeindikatoren (totalindikatoren) er på sitt laveste nivå noen gang.

APRIL 2019

Vi flytter til DIGS

NTNU Accel flytter til nye DIGS, og Trondheim Consulting bli med. Gjennom samarbeidet med NTNU Accel fortsetter vi å hjelpe oppstartsbedrifter med å utvikle sine forretningsidéer. Ny adresse er Krambugata 2.

Samtidig fortsetter vi som rådgiver inn mot petroleum/energi. For tiden gjør vi sikkerhetsstudier på Tjeldbergodden for Equinor. Dette skjer i samarbeid med Orkla Engineering. Trondheim Consulting bidrar med teknisk sikkerhet og er også ansvarlig for to HAZOP-studier.

MARS 2019

Tredjepartsvurderinger og verifikasjoner

Tredjepartsvurderinger og verifikasjoner kan være aktuelt i mange situasjoner. Noen vanlige tilfeller er:

 • design av tekniske anlegg, hvor det er ønskelig at en tredjepart går gjennom det designarbeidet som er gjort for kvalitetssikring.
 • drift av tekniske anlegg, hvor en tredjepart kan gå gjennom en prosedyre.
 • deltakelse i granskning etter uønskede hendelser.
 • tvistesaker hvor det er uenighet om virkelighetsbeskrivelse og hendelsesforløp.

En tredjepart skal være uhildet og ikke ha egeninteresse i saksutfall, konklusjon eller dom. Det betyr vanligvis at tredjepart ikke kan ha vært involvert i prosjektet eller prosessen tidligere. Det betyr normalt også at tredjepart ikke skal være i et pågående kundeforhold involverte parter, men dette varierer avhengig av sakens art, alvorlighet og omfang. Saker med utgangspunkt i en teknisk svikt er generelt mindre følsomme enn saker hvor det har vært brudd på prosedyre, forskrift eller lignende.

FEBRUAR 2019

Teknisk arbeidsmiljø og WEHRA – HAZOP og HAZID

Trondheim Consulting søker deg med seniorkompetanse innen teknisk arbeidsmiljø og WEHRA. Vi har også bruk for inntil to erfarne HAZOP- og HAZID-ledere. Er du konsulent og jobber med dette? Da håper vi at du tar kontakt. Vi vektlegger faglig modenhet, sosiale ferdigheter og etterrettelighet – som i dagligtale vil si at du må være i stand til å sette kurs og dra lasset, du må være omgjengelig som type, og du må gjøre som avtalt. Og gjett hva: Du kan forvente akkurat det samme tilbake. Trivsel og sunne arbeidsvilkår er prestasjonsfremmende og viktige premisser for et godt liv. Det skal våre konsulenter ha.

JANUAR 2019

Petroleumstilsynets tema for 2019: Sikker – Sterk – Tydelig


Her er en introduksjon til temaet.

DESEMBER 2018

Tidligfase for liten og tidligfase for stor
Trondheim Consulting bistår oppstartsfirmaer med å utvikle sin forretning. Dette er organisert gjennom samarbeidet vi har med NTNU Accel, hvor vi for tiden har mentoravtale med Survey AI Technologies AS. De utvikler en SaaS løsning for utvikling av spørreskjemainnhold. De innretter seg mot bedriftsmarkedet, der bruken av spørreskjema er stort. Survey AI Technologies er på god vei ut av startgropa, og har nylig gjort sin første ansettelse. For Trondheim Consulting er det naturlig å kombinere rådgivning innen energi, sikkerhet og risikostyring med virksomhet innen forretningsutvikling og innovasjon. Enhver aktør, hva enn man driver med, søker å innrette seg så virksomheten opplever suksess. Vår rådgivning handler om å levere gode beslutningsunderlag så våre kunder kan ta riktige valg – enten det er en oppstartsbedrift med én ansatt, eller om det gjelder feltutvikling i Norskehavet.

Glade innovatører: Fra venstre Odd Ivar Levik (Trondheim Consulting), Ida Marie Hembre og Frode Jakthelln Laugen (Survey AI Technologies).

NOVEMBER 2018

Novemberbrev
Trondheim Consulting er for tiden i oppdrag hos to av operatørmiljøene i Trondheim. Vi har også blitt kontaktet av en tredje aktør som vi er i dialog med. Dette betyr at vi har greid å opparbeide bred anerkjennelse som teknisk rådgiver og leverandør av gode beslutningsunderlag. Vi fyller behov og bygger verdi. Vi har vist at vi forstår konsulentrollen.

For tiden er det utfordrende å møte etterspørselen. Vi søker derfor kontakt med erfarne rådgivere, særlig innen prosess og flow assurance/strømningssimuleringer. Vi sier det bare sånn, og så tar vi en prat dersom du er interessert. Sånn gjør vi det her. Ikke fort og gæli, men fort og rett. Men aldri fortere enn at man gis anledning til å være helt menneske. Akkurat nå finnes det konkrete og gode muligheter. Vi håper at du har lyst til å finne ut mer. Kontaktinformasjon finner du øverst til høyre.

OKTOBER 2018

Søkes: Flere rådgivere
Vi har behov for å styrke oss innen flere disipliner, særlig følgende:

Prosess
Prosessikkerhet
HAZOP og HAZID
Flow assurance
Teknisk sikkerhet
Risikostyring

 

SEPTEMBER 2018

Risiko – hva er det for noe?
Ja, hva er det egentlig? Her er noen kilder til inspirasjon og forklaring:

https://snl.no/risiko
https://jusleksikon.no/wiki/Risiko
http://www.ptil.no/risiko-og-risikoforstaelse/notat-om-risikobegrepet-i-petroleumsvirksomheten-article11884-823.html
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/vurdering-av-personvernkonsekvenser/risikovurdering/

AUGUST 2018

Breddekompetanse
Trondheim Consulting kan velge blant 30 konsulenter fra de fleste offshore ingeniørdisipliner når vi setter sammen team. Vi har selvgående og erfarne seniorer som tar føring. Innen olje og gass kan vi bekle roller i hele verdikjeden; studier, EPCIC, drift, vedlikehold og teknisk integritet. Og vi trives på begge sider av bordet. Vi har oppfølgerkompetanse, og kan inngå i team på operatørsiden. Vi har også engineeringkompetanse, og kan bidra til at kontraktøren kommer opp med gode løsninger. Det er en klar styrke at oppfølgerteamet hos kjøper vet hvordan livet er på den andre siden av bordet – og omvendt; at engineeringteamet har erfaring med å sitte som mottaker og være den som skal drifte et anlegg etter at det er overlevert.

JULI 2018

Kjernekompetanse
Der fagområdene prosess og teknisk sikkerhet møtes, finner vi et tredje fagområde – prosessikkerhet. Det er innen disse fagområdene at Trondheim Consulting har sin kjernekompetanse. Når man ser på hvilke årsaker som ligger bak storulykker i olje- og gassektoren, så er det nettopp prosesshendelser som går igjen. I tillegg kommer menneskelig feil som et viktig forklaringselement. Teknisk sikkerhet er nemlig ikke alltid så teknisk. Det er en tett forbindelse mellom teknisk sikkerhet og operasjonell sikkerhet.

JUNI 2018

Teknisk kommunikasjon
Kurset Hvorfor er det viktig å skrive godt settes opp på ny 5. juni.  Vi skal snakke om hvorfor det faktisk gir verdi å skrive godt. Det nesten uendelige temaet om hvordan skrive godt blir også berørt, men må nødvendigvis begrenses til et utvalg emner, særlig innrettet mot ingeniører og realister. Akkurat dette kurset er åpent kun for medlemmer i Tekna, men ta gjerne kontakt for å få satt opp eget kurs.

MAI 2018

RNNP 2017
Rapporten Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) for 2017 foreligger nå. Tallene viser positiv utvikling for en rekke risikoindikatorer. Samtidig øker antall alvorlige personskader på sokkelen, og tilbakemeldinger innen arbeidsmiljø, HMS-klima og opplevd risiko peker i feil retning.

APRIL 2018

Pilene peker oppover!
2018 tegner til å bli betydelig bedre enn de siste par årene. Første kvartal var preget av aktiviteter mot operatører innen petroleum; både leveranser og sonderinger knyttet til studier. Vi opplever også at det kommer henvendelser om HAZOP fra anleggssektoren. Dette styrker profilen vår innen prosess, prosessikkerhet og teknisk sikkerhet. 2018 blir et spennende år!

MARS 2018

Sikkerhet er et verdivalg
Publikasjonen Sikkerhet – Status og Signaler 2017-2018 gir en grundig presentasjon av bakgrunnen for Petroleumstilsynets hovedtema for 2018: Sikkerhet er et verdivalg.

FEBRUAR 2018

Sensero i farta!
Gründerne av Sensero AS er godt i gang med utviklingen av sin forretning. Sensero utvikler en software for monitorering av overføringstap i kraftnett. Årlig taper norske nettselskaper nesten 2 milliarder kroner på slikt overføringstap. Sensero utvikler en visualiseringsløsning som gjør at utbedringer av nettet kan rettes mot de delene av nettet der overføringstapet er størst. Sensero har kommet med i EUs innovasjonsprogram Climate KIC. Dette er EUs største privat-offentlige innovasjonspartnerskap. Satsningen rettes mot innovasjoner som reduserer menneskelig klimapåvirkning. Gjennom Climate KIC får Sensero rådgivning og assistanse i arbeidet med å utvikle sin forretning. NTNU Accel og Climate KIC har tildelt Trondheim Consulting rolle som rådgiver for Sensero. Det er vi stolte av å kunne si!

Glade innovatører: Dag Drejer (Sensero), Odd Ivar Levik (Trondheim Consulting), Magnus Helgeby (Sensero), Øyvind V. Aarø (Sensero).

JANUAR 2018

Trondheim Consulting starter samarbeid med Innoteam
De to firmaene har så mye til felles at det var naturlig å se nærmere på hvilket potensial som kunne ligge i et samarbeid. Nå har dette konkretisert seg i form av en samarbeidsavtale. Trondheim Consulting flytter nå inn hos NTNU Accel i Trondheim. Dermed blir vi samlokalisert med Innoteam, og samtidig blir vi del av et større innovasjonsmiljø. Vi tror dette vil styrke profilen til begge firmaene og gi grunnlag for økt aktivitet. Trondheim Consulting håndterer i dag en portefølje på tre start-ups, og nå blir forholdene lagt vel til rette for mer.

Samtidig står firmaet støtt innen olje og gass, et marked vi ikke har tenkt å trekke oss ut av. Tvert imot – dette er en næring som kommer til å være betydelig i mange år framover. Med tretti assosierte konsulenter kan vi tilby stor bredde, særlig innrettet mot teknisk sikkerhet og prosess.

DESEMBER 2017

Risiko og oppstartsbedrifter
Å etablere en bedrift er en risikoaktivitet. Mange oppstartsbedrifter avvikles det første året, og etter fem år er det de færreste som fortsatt eksisterer. Likevel er det en jevn strøm av modige mennesker som våger spranget. Fordi det er så ufattelig givende. Og: fordi man er villige til å ta risiko. Som samfunn har vi kommet oss dit vi er fordi mennesker alltid har vært villige til å ta risiko. Av og til kommer påstanden om at hvis man bare har trua og står på, så vil man lykkes. Det er dessverre ikke riktig. Det hjelper ikke å ha trua, hvis det man har trua på ikke holder, hvis man jobber med et produkt som ikke markedet vil ha. Og det hjelper ikke å stå på hvis metodene er feil, eller man arbeider seg i gal retning. Derfor må man på et eller annet tidspunkt våge å investere tid og penger for å jobbe fram relevant kunnskap om markedet og gode beslutninger om metoder. Man må altså putte ressurser inn i noe som kanskje ikke vil lykkes. Man må ta risiko. Det er ingen veg utenom. Det går likevel an å gjøre noe med hvor stor risiko man tar. Risiko kan styres. Lista kan gjøres lang, men om de tre punktene nedenfor er på plass, da ligger mye til rette for suksess.

 • Betalingsvillig marked: Det må finnes et marked. Det er et absolutt krav. Det er nødvendig å skaffe tilstrekkelig trygghet for dette. Markedsrisikoen må utforskes.
 • Relevant produkt: Å sette seg bak lukkede dører for å utvikle det perfekte produkt eller tjeneste kan innebære stor risiko. Man må ut; tidlig brukerinvolvering har mer enn én gang ført til nødvendig kursendring, og at man ender opp med noe som noen faktisk vil ha og betale for.
 • Kompetent team: Den ensomme gründeren som gjør suksess er sjelden. Sterke team har større sannsynlighet for å lykkes. Ved å danne et team oppnår man også risikodeling, og oppstartsbedriften får større ressurser å arbeide med. Hvis man går fra å være én til kanskje fire vil man oppleve en ny hverdag. Og det er bedre å eie 10% av en suksess enn 100% av noe som feilet.

Og så er det jo kapital, som de fleste oppstartsbedrifter behøver på et eller annet tidspunkt. Men hvis ikke de tre punktene ovenfor er tilfredsstillende håndtert vil det vise seg vanskelig å hente inn kapital. Og grunnen er – gjett – risiko. En investor kan gjerne tolerere at det ene punktet er svakt definert. Men hvis mer enn ett punkt er svakt er det vanligvis ikke noe kapital å hente. Men blir sendt hjem med oppgave å redusere bedriftens risiko.

Hvordan skal bedriften beskytte sine immaterielle rettigheter (IPR)? Her er utfallsrommet stort. Noen bedrifter har patent, men går likevel under. Andre har ingen form for beskyttelse, men lykkes. Noen oppstartsbedrifter har en stor IPR-risiko, og da kan god risikostyring være avgjørende for bedriftens fremtid.

Risikostyring er ikke bare noe for etablerte bedrifter og offentlig sektor. Ved bruke metoder fra risikostyring kan oppstartsbedrifter berede grunnen for egen suksess.

NOVEMBER 2017

Barrierer – hva er det egentlig?
Petroleumstilsynets treminutters video om barrierer går rett på sak, og gir en fin introduksjon.

OKTOBER 2017

Her er vi på LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/11298786/

AUGUST 2017

Olje og gass
Trondheim Consulting kan velge blant mer enn 30 konsulenter fra de fleste offshore ingeniørdisipliner når vi setter sammen team. Vi har selvgående og erfarne seniorer som tar føring. Innen olje og gass kan vi bekle roller i hele verdikjeden; studier, EPCIC, drift, vedlikehold og teknisk integritet. Og vi trives på begge sider av bordet. Vi har oppfølgerkompetanse, og kan inngå i team på operatørsiden. Vi har også engineeringkompetanse, og kan bidra til at kontraktøren kommer opp med gode løsninger. Det er en klar styrke at oppfølgerteamet hos kjøper vet hvordan livet er på den andre siden av bordet – og omvendt; at engineeringteamet har erfaring med å sitte som mottaker og være den som skal drifte et anlegg etter at det er overlevert.

Forretningsutvikling
Vi har også oppgaver innen forretningsutvikling og innovasjon for andre. Pågående prosjekter er på teknologiområder som maskinsyn og automatisering, instrumenterte barrierer og risikostyring. Vi har kapasitet til å hjelpe flere med å ta gode tanker fra idéstadiet og frem til kommersialisering.

KLIKK HER FOR TIDLIGERE OPPSLAG