Hvis det behøves noen til å bistå med fasilitering og møteledelse vil Trondheim Consulting ofte kunne hjelpe. Det er flere betingelser som må oppfylles for at et møte skal være vellykket. Jobben begynner før selve møtet, ved at det sendes ut en godt utformet innkalling. Innkallingen bør vanligvis forklare hva som er hensikten med møtet og inneholde en agenda og gi tidsrammer for møtet. En annen forberedende aktivitet er å ta stilling til hvem som bør delta på møtet. Det handler om å sikre riktig deltakelse, og riktig deltakelse er ikke nødvendigvis det samme som stor deltakelse. Hva som er passende rammer og regler for selve møtet vil variere mye. Det finnes ulike møtetyper. Mens det i et beslutningsmøte med få deltakere kan være strenge rammer og isolasjon, så kan et informasjonsmøte være temmelig fritt, hvor folk gis anledning til å komme og gå underveis. Ofte følger det aktiviteter etter selve møtet, og disse aktivitetene kan være like viktige som selve møtet.

Videre lesing:
Ledernytt: Den viktige møteledelsen