Prosessikkerhet utgjør sammen med teknisk sikkerhet og HAZOP en trio av tjenester som hører naturlig sammen, og hvor det ikke alltid er mulig (eller ønskelig) å trekke klare skiller. Avgjørende for god prosessikkerhet er at prosessanlegget har de nødvendige barrierer, så ikke prosessforstyrrelser leder til ulykkeshendelser. Dette vil vanligvis si at det skal være minst to barrierer, at disse er uavhengige, og fungerer ulikt. Ved at det er (minst) to barrierer sikres redundans. Når barrierene er uavhengige, sikres det at ikke fellesfeil slår ut begge barrierene samtidig. Ved at barrierene fungerer ulikt søker man å sikre at hendelser som kan tenkes å slå ut den ene barrieren ikke skal slå ut den andre barrieren.

Vanligvis utformes systemer slik at den barrieren som skal slå inn først, primærbarrieren, er instrumentert. Dersom primærbarrieren feiler skal sekundærbarrieren slå inn. Den er vanligvis mekanisk. Prosessikringen blir mindre sårbar dersom primærbarrieren og sekundærbarrieren kan plasseres i (stor) avstand fra hverandre, men dette er ikke alltid mulig i praksis. Pålitelighetsanalyse er et tilstøtende fagfelt.

For de fleste anlegg er god prosessikkerhet av avgjørende betydning for den samlede risiko, særlig for offshoreinstallasjoner hvor sviktende prosessikkerhet kan føre til store og plutselige utslipp av hydrokarboner, med mulighet for påfølgende storulykker som brann, eksplosjon og utslipp til ytre miljø. De viktigste prinsippene for prosessikkerhet finnes beskrevet i ISO 10418.

Videre lesing:
Norsk standard: NS-EN ISO 10418:2003, Petroleums- og naturgassindustri – Produksjonsinstallasjoner til havs – Prosessikringssystemer
NORSOK: P-002, Process system design