Trondheim Consultings ROS-team er godt skolert, og har samtidig lang industrierfaring. Vi har som ambisjon å gjøre det analytiske til et anvendelig grunnlag for operasjonelle beslutninger og daglig drift. Det ligger en klar tanke bak den valgte sammensetningen av teamet.

Geologi
Geologiske hendelser er en gjenganger når storulykkerisiko på land skal beskrives. Å kunne identifisere geologisk risiko er derfor en opplagt ferdighet som er ROS-team bør ha. Vårt ROS-team besitter professorkompetanse innen geologi, og har nødvendig kunnskap, verktøy og metodikk for å dekke geologisk risiko med den nødvendige grundighet.

Kommunikasjon
Av og til ønsker eieren av ROS-analysen bistand for å kommunisere analysen ut til omgivelsene. Det kan være mange grunner til dette. For eksempel kan det være at ROS-analysen dekker kontroversielle temaer, eller temaer hvor et lokalsamfunn er splittet i synet på hva som er gode løsninger. Kanskje kommer analysen ut med resultater som ikke er intuitive, så resultatene blir utfordret. I ordskiftet som oppstår kan det bli stilt spørsmål ved så vel habilitet som agenda. Det er mange grunner til at en eier av ROS-analysen kan ønske at en ekstern part kommuniserer innholdet ut. At Trondheim Consultings ROS-team har kompetanse innen risikokommunikasjon og krisehåndtering er som det skal være.

Prosessledelse
Når analyser skal utføres, settes det sammen en gruppe hvor eieren av ROS-analysen bør bidra aktivt. Oppgaven med å lede prosessen og drive den frem, er likevel noe som eieren av ROS-analysen kan ønske å sette ut. Én grunn til dette kan være at arbeidet med ROS-analysen kommer i tillegg til daglig drift – man har kanskje ikke ressurser til å lede arbeidet med ROS-analysen på en god måte; dagene er fulle fra før. Et ROS-team må ha kompetanse innen prosessledelse. Med våre to prosessledere er vi nå representert i både Trondheim og Oslo.

Fagekspertise og praktisk erfaring – hånd i hånd
ROS-teamet er satt sammen av mennesker med grundig skolering og lang praktisk erfaring. Det gir som én av flere fordeler at man evner å være en god analytiker, og samtidig produsere resultater i en form som er nyttig for operasjon og daglig drift.

Generelt om ROS
Som det står innledningsvis i Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: «Grunnlaget for et godt kommunalt samfunnssikkerhetsarbeid er bevissthet og kunnskap om risiko og sårbarhet gjennom en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (helhetlig ROS).» Sivilbeskyttelsesloven §14 av 2010 med konkretiseringer i senere forskrifter stiller krav til kommunene om at en helhetlig ROS-analyse skal utføres, dokumenteres, følges opp og holdes oppdatert.

ROS-analyser for kommunene følger en metodikk som er nokså bestemt. Samtidig er det forskjeller. En øykommune og en fjellkommune vil nødvendigvis ha noen forskjeller. Tilsvarende vil by- og landkommuner ha forskjeller. En industrikommune og en kommune hvor skogbruket er sentralt vil også ha en del forskjeller. Men mye vil være likt, og som nevnt; metoden er den samme, men med tilpasninger. En ROS-analyse kan dekke en rekke temaer, som for eksempel skred og flom, industriulykker, bybrann, store trafikkulykker, terrorisme, langvarig utfall av strømforsyningen, pandemi med mere. ROS-analysen er et nødvendig underlag for den kommunale beredskapsplanen, siden ROS-analysen beskriver de hendelsene som det kreves beredskap overfor.

Selve gjennomføringen av ROS-analysen vil ofte gjennomføres som et prosjekt med en prosjektleder og med en prosjektgruppe. Det er en fordel, nærmest nødvendig, at kommunen selv går tungt inn for å bemanne prosjektgruppen. Dette er den beste måten å sikre at kunnskap som fremkommer i arbeidet spres og faktisk beholdes i kommunen. Arbeidet med ROS-analysen er tidkrevende, og kommer i tillegg til de løpende daglige oppgavene. Derfor kan det være hensiktsmessig å trekke inn en ekstern tredjepart for bistand.

En tredjepart har – bør i alle fall ha – kunnskap om risikoanalyse og prosessledelse, og kan jobbe dedikert med ROS-analysen. Dette er med på å sikre fremdrift, og at arbeidet bærer av sted i riktig retning. En tredjepart som har lokalkunnskap vil ofte kunne tilføre merverdi.

ROS-analyser er ikke forbeholdt kommunal sektor. Annen offentlig virksomhet gjør seg nytte av det, og det er en mye benyttet teknikk i forbindelse med for eksempel større veiprosjekter og energiprosjekter.

Videre lesing:
dsb: Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen
Lovdata, Sivilbeskyttelsesloven
Norsk standard, NS-ISO 31000:2009, Risikostyring – Prinsipper og retningslinjer
Norsk standard, NS 5814:2008, Krav til risikovurderinger